Chuyên Gia Chuyển Đổi Số: Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Mục đích tổng quát của khóa học “CHUYÊN GIA CHUYỂN ĐỔI SỐ” là trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để trở thành chuyên gia tư vấn chuyển đổi số, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương thực hiện thành công quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh số hóa.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể:

 1. Hiểu và vận dụng các khái niệm, xu hướng và công nghệ liên quan đến chuyển đổi số.
 2. Đánh giá mức độ sẵn sàng và xác định nhu cầu chuyển đổi số của tổ chức.
 3. Xây dựng chiến lược và lộ trình chuyển đổi số phù hợp với bối cảnh tổ chức.
 4. Tư vấn lựa chọn và triển khai các giải pháp công nghệ số phù hợp.
 5. Hướng dẫn xây dựng và phát triển năng lực số cho tổ chức và nhân sự.
 6. Quản lý và giám sát quá trình chuyển đổi số, đo lường hiệu quả và đề xuất cải tiến.
 7. Xây dựng mạng lưới và hợp tác với các bên liên quan trong hệ sinh thái chuyển đổi số.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kết quả học tập sau:

Kiến thức:

 • Nắm vững các khái niệm, xu hướng và công nghệ liên quan đến chuyển đổi số.
 • Hiểu rõ quy trình và phương pháp tư vấn chuyển đổi số.
 • Hiểu biết về các khía cạnh pháp lý, bảo mật và đạo đức trong chuyển đổi số.

Kỹ năng:

 • Khả năng đánh giá và phân tích nhu cầu chuyển đổi số của tổ chức.
 • Kỹ năng xây dựng chiến lược và lộ trình chuyển đổi số.
 • Kỹ năng tư vấn và triển khai giải pháp công nghệ số.
 • Kỹ năng đào tạo và phát triển năng lực số cho tổ chức và nhân sự.
 • Kỹ năng quản lý dự án và giám sát quá trình chuyển đổi số.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán hiệu quả.

Thái độ:

 • Tư duy đổi mới, sáng tạo và định hướng giải pháp.
 • Tinh thần cầu tiến, học hỏi và cập nhật liên tục.
 • Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội trong tư vấn chuyển đổi số.
 • Thái độ hợp tác, chia sẻ và xây dựng quan hệ với các bên liên quan.

Với mục đích, mục tiêu và kết quả khóa học được xác định rõ ràng, chương trình đào tạo “CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ” sẽ cung cấp cho học viên nền tảng vững chắc về kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để trở thành chuyên gia tư vấn chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong bối cảnh chuyển đổi số.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của chuyển đổi số

 • Định nghĩa chuyển đổi số
 • Sự khác biệt giữa số hóa và chuyển đổi số
 • Tác động của chuyển đổi số đến các ngành và lĩnh vực
 • Số liệu về tốc độ tăng trưởng đầu tư cho chuyển đổi số (IDC, 2022)

1.2. Xu hướng và công nghệ mới trong chuyển đổi số

 • Điện toán đám mây (Cloud Computing)
 • Dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu (Big Data & Analytics)
 • Internet vạn vật (Internet of Things IoT)
 • Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence AI)
 • Chuỗi khối (Blockchain)

1.3. Vai trò của chuyên viên tư vấn trong chuyển đổi số

 • Nhiệm vụ và trách nhiệm của chuyên viên tư vấn chuyển đổi số
 • Kỹ năng và kiến thức cần thiết
 • Cơ hội nghề nghiệp và thách thức

PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG VÀ NHU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ

2.1. Phương pháp đánh giá mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số

 • Mô hình đánh giá mức độ trưởng thành số (Digital Maturity Model) của Deloitte
 • Khung đánh giá mức độ sẵn sàng số (Digital Readiness Assessment Framework)
 • Công cụ đánh giá năng lực số (Digital Capability Assessment Tool)

2.2. Xác định mục tiêu và tầm nhìn chuyển đổi số

 • Tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu và tầm nhìn
 • Các yếu tố cần xem xét khi xác định mục tiêu và tầm nhìn
 • Mô hình SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) trong thiết lập mục tiêu

2.3. Phân tích hiện trạng và xác định khoảng cách số

 • Phương pháp phân tích hiện trạng (SWOT, PEST, 7S)
 • Xác định khoảng cách giữa hiện trạng và mục tiêu chuyển đổi số
 • Ưu tiên các lĩnh vực cần cải thiện và chuyển đổi

PHẦN 3: TƯ VẤN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

3.1. Xây dựng chiến lược chuyển đổi số tổng thể

 • Khung chiến lược chuyển đổi số (Digital Transformation Framework)
 • Các thành phần chính của chiến lược chuyển đổi số
 • Điều chỉnh chiến lược chuyển đổi số theo ngành và quy mô tổ chức

3.2. Phát triển lộ trình chuyển đổi số chi tiết

 • Các giai đoạn của lộ trình chuyển đổi số
 • Xác định các mốc quan trọng và kết quả mong đợi
 • Phân bổ nguồn lực và trách nhiệm cho từng giai đoạn

3.3. Lựa chọn và sắp xếp ưu tiên các sáng kiến chuyển đổi số

 • Tiêu chí lựa chọn và đánh giá sáng kiến chuyển đổi số
 • Ma trận ưu tiên (Priority Matrix)
 • Cân đối giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn

3.4. Xác định nguồn lực và ngân sách cần thiết

 • Các loại nguồn lực cần thiết (tài chính, nhân sự, công nghệ, dữ liệu)
 • Ước tính ngân sách cho từng sáng kiến và tổng thể
 • Xác định nguồn ngân sách và phương thức tài trợ

PHẦN 4: TƯ VẤN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

4.1. Phân tích và lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp

 • Khảo sát và đánh giá các giải pháp công nghệ trên thị trường
 • Xem xét tính khả thi, chi phí, lợi ích và rủi ro của từng giải pháp
 • Đánh giá sự phù hợp của giải pháp với chiến lược và mục tiêu chuyển đổi số

4.2. Xây dựng kế hoạch triển khai và tích hợp giải pháp

 • Xác định phạm vi và lộ trình triển khai giải pháp
 • Phân tích và quản lý các bên liên quan
 • Xây dựng kế hoạch tích hợp giải pháp với hệ thống hiện có

4.3. Quản lý và giám sát quá trình triển khai

● Phương pháp quản lý dự án (Waterfall, Agile, Hybrid)
● Theo dõi tiến độ, chất lượng và ngân sách dự án
● Quản lý thay đổi và rủi ro trong quá trình triển khai

4.4. Đo lường hiệu quả và đề xuất cải tiến giải pháp

 • Xác định các chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs) của giải pháp
 • Thu thập và phân tích dữ liệu về hiệu quả hoạt động
 • Đề xuất các giải pháp cải tiến và tối ưu hóa

PHẦN 5: TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỐ CHO TỔ CHỨC

5.1. Đánh giá năng lực số của tổ chức và nhân sự

 • Khung năng lực số (Digital Competency Framework)
 • Công cụ đánh giá năng lực số (Digital Skills Assessment Tool)
 • Xác định khoảng cách năng lực số và nhu cầu đào tạo

5.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển năng lực số

 • Xác định mục tiêu và nội dung đào tạo
 • Lựa chọn hình thức và phương pháp đào tạo phù hợp
 • Lập kế hoạch và ngân sách đào tạo

5.3. Thiết kế và triển khai chương trình đào tạo và chia sẻ kiến thức

 • Phát triển tài liệu và nội dung đào tạo
 • Tổ chức các khóa đào tạo trực tiếp và trực tuyến
 • Xây dựng nền tảng chia sẻ kiến thức và cộng đồng học tập

5.4. Xây dựng văn hóa số và thúc đẩy sự thay đổi

 • Truyền thông và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
 • Khuyến khích sự tham gia và đóng góp của nhân viên
 • Ghi nhận và khen thưởng các nỗ lực và thành tựu

PHẦN 6: QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

6.1. Xây dựng hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả chuyển đổi số

 • Xác định các lĩnh vực và mục tiêu đo lường
 • Thiết lập bộ chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs) phù hợp
 • Chuẩn hóa cách thức thu thập và báo cáo dữ liệu

6.2. Thiết lập quy trình giám sát và báo cáo tiến độ

 • Xây dựng hệ thống báo cáo và theo dõi tiến độ
 • Quy định tần suất và trách nhiệm báo cá6.2. Thiết lập quy trình giám sát và báo cáo tiến độ (tiếp theo)
 • Sử dụng công cụ và phần mềm hỗ trợ giám sát và báo cáo

6.3. Quản lý rủi ro và xử lý sự cố trong quá trình chuyển đổi số

 • Nhận diện và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn
 • Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro và ứng phó khủng hoảng
 • Thiết lập quy trình xử lý sự cố và khôi phục hoạt động

6.4. Đề xuất cải tiến và điều chỉnh chiến lược và lộ trình chuyển đổi số

 • Rà soát và đánh giá định kỳ tiến độ và hiệu quả chuyển đổi số
 • Phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm
 • Đề xuất điều chỉnh chiến lược và lộ trình dựa trên kết quả đánh giá

PHẦN 7: KỸ NĂNG TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI

7.1. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán hiệu quả

 • Nguyên tắc và kỹ thuật giao tiếp hiệu quả
 • Cấu trúc và phương pháp thuyết trình thuyết phục
 • Chiến lược và chiến thuật đàm phán

7.2. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng

 • Nghiên cứu và hiểu rõ nhu cầu và mong đợi của khách hàng
 • Cung cấp giá trị và dịch vụ vượt trội cho khách hàng
 • Duy trì liên lạc và chăm sóc khách hàng thường xuyên

7.3. Hợp tác và chia sẻ kiến thức với các chuyên gia và tổ chức khác

 • Tham gia các hiệp hội và tổ chức chuyên nghiệp
 • Tích cực tham dự và chia sẻ tại các hội thảo, hội nghị
 • Xây dựng mạng lưới quan hệ và đối tác chiến lược

7.4. Xây dựng thương hiệu và phát triển sự nghiệp tư vấn chuyển đổi số

 • Định vị và khẳng định chuyên môn và kinh nghiệm
 • Phát triển hồ sơ năng lực và danh mục dự án
 • Tận dụng các kênh truyền thông và mạng xã hội để quảng bá

PHẦN 8: TỔNG KẾT VÀ LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

8.1. Tổng kết các kiến thức và kỹ năng đã học

 • Khái quát lại nội dung và điểm nhấn chính của khóa học
 • Nhấn mạnh tầm quan trọng và tính ứng dụng thực tiễn
 • Giải đáp các câu hỏi và thắc mắc của học viên

8.2. Xây dựng kế hoạch hành động cá nhân sau khóa học

 • Xác định mục tiêu và lĩnh vực ưu tiên áp dụng
 • Lập kế hoạch hành động chi tiết với các bước cụ thể
 • Tự đánh giá và theo dõi tiến độ thực hiện

8.3. Chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận nhóm

 • Tổ chức các nhóm thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm
 • Khuyến khích sự tương tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các học viên
 • Tạo cơ hội kết nối và mở rộng mạng lưới quan hệ

8.4. Đánh giá khóa học và đề xuất cải tiến

 • Thu thập ý kiến phản hồi và đánh giá của học viên
 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu và các cơ hội cải tiến
 • Đề xuất các giải pháp và kế hoạch cải tiến cho các khóa học tiếp theo

Với nội dung chi tiết được bổ sung, chương trình đào tạo “CHUYÊN GIA CHUYỂN ĐỔI SỐ” sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết để trở thành những chuyên gia tư vấn chuyển đổi số tài năng. Thông qua việc kết hợp lý thuyết với thực hành, chia sẻ ví dụ thực tiễn và hướng dẫn cụ thể, khóa học sẽ giúp học viên nắm vững phương pháp luận và quy trình tư vấn chuyển đổi số, từ đó có thể hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức trong quá trình chuyển đổi số.

You cannot copy content of this page